Home > Blossary: Higher Education
This glossary contains higher education terms used in didactic, managerial and research activities, especially within the Bologna Process.

Category: Education

65 Terms

Created by: alicebratis

Number of Blossarys: 5

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Romanian (RO)

University teacher holding a rank below that of "conferentiar" and above that of "asistent" still used in some universities.

Domain: Education; Category: Higher education

Titlu universitar situat între cel de "conferenţiar" şi cel de "asistent" utilizat încă în unele universităţi.

Domain: Education; Category: Higher education

Written paper, based on independent research carried out under the supervision of a senior member of the academic staff, defended before a commission created for the first degree final examination (long-cycle education) or of the vocational school finals (short-cycle education). "Diploma" term is sometimes used.

Domain: Education; Category: Higher education

Lucrare scrisă, cuprinzând rezultatul unor investigaţii independente, întreprinse sub îndrumarea unui profesor, susţinută în faţa unei comisii constituite cu ocazia examenului de licenţă (învăţământ de lungă durată) sau de absolvire (învatamânt de scurtă durată). Este folosit uneori şi termenul de "diplomă".

Domain: Education; Category: Higher education

Second cycle of university studies assuring thoroughgoing study in the license field studies or in a related one, the development of scientific research abilities and constituting a preparatory basis, often compulsory nowadays, for the doctoral studies.

Domain: Education; Category: Higher education

Ciclul al II-lea al studiilor universitare, care asigură aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare, adesea obligatorie, pentru studiile doctorale.

Domain: Education; Category: Higher education

The loss or gain of skilled intellectual and technical labor through the movement of such labor to more favorable geographic, economic, or professional environments.

Domain: Education; Category: Higher education

Pierderea sau câştigarea de persoane cu abilităţi intelectuale şi tehnice deosebite prin mutarea/emigrarea acestora în zone geografice, economice, politice sau profesionale mai favorabile.

Domain: Education; Category: Higher education

A standardized method for collecting and reporting critical operational data in a way that enables relevant comparisons among the performances of different organizations or programmes, usually with a view to establishing good practice, diagnosing problems in performance, and identifying areas of strength.

Domain: Education; Category: Higher education

Metodă standardizată folosită pentru colectarea şi raportarea datelor operaţionale esenţiale într-un mod care să permită comparaţii relevante între performanţele diferitelor organizaţii sau programe, având de obicei ca scop stabilirea practicilor pozitive, diagnosticarea problemelor de funcţionare şi identificarea punctelor forte.

Domain: Education; Category: Higher education

Financial award made available to full-time students in the public education system as reward for high level academic performance.

Domain: Education; Category: Higher education

Formă de sprijin material care se acordă studenţilor la zi, din învăţământul de stat, pentru rezultate bune în pregătirea academică.

Domain: Education; Category: Higher education

Amount of work in terms of teaching, evaluation or guidance of students, that a member of the teaching staff must carry on in accordance with the statute of the teaching staff.

Domain: Education; Category: Higher education

Volum de muncă, sub forma predării, evaluării şi îndrumării studenţilor, pe care un cadru didactic trebuie să îl realizeze în conformitate cu statutul personalului didactic.

Domain: Education; Category: Higher education

Member of the teaching staff of a grade immediately below that of (full) Professor.

Domain: Education; Category: Higher education

Membru al corpului profesoral cu o poziţie imediat sub cea de profesor.

Domain: Education; Category: Higher education

1. The duration of a specific programme of study (which may not last a complete 12 months) divided into terms, semesters or quarters and usually completed by an evaluation of the results (oral/written exam, etc.) 2. The duration of the annual cycle of a university or national higher education system.

Domain: Education; Category: Higher education

1. Durata unui anume program de studiu (care nu trebuie să coincidă cu anul calendaristic) eşalonat în perioade intermediare (semestre) şi care se încheie de obicei cu o evaluare a rezultatelor (colocviu, examen, evaluare, etc.). 2. Durata unui ciclu anual de învăţământ superior.

Domain: Education; Category: Higher education

Process of reviewing an institution or a programme that is primarily focused on its accountability, determining if the stated aims and objectives (in terms of curriculum, staff, infrastructure, etc.) are met.

Domain: Education; Category: Higher education

Proces de examinare a unei instituţii sau a unui program, centrat în primul rând pe responsabilizarea acestora, prin care se evaluează dacă sunt indeplinite scopurile şi obiectivele declarate (privind curriculum-ul, personalul, infrastructura, etc.).

Domain: Education; Category: Higher education

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Figures of speech used in literature

Category: Arts

By: alicebratis

List of cloud types

Category: Geography

By: alicebratis

Concepts, techniques and tools used in oil ...

Category: Arts

By: alicebratis

The glossary contains some general key concepts ...

Category: Other

By: alicebratis